MIJN WINKELMANDJE 0 item(s): € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die door het RB-auto onderdelen worden verkocht via de rbautoparts.nl rbautoparts.be en die in Nederland   En EU worden geleverd.
De klant van het bedrijf RB-auto onderdelen aanvaardt de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud, zodra hij deze middels een elektronische klik aankruist, voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden en de Bestellingsbevestiging zijn de Overeenkomst tussen het Bedrijf RB auto onderdelen en de Klant voor de levering van de Producten in Nederland.
Alle andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

De Overeenkomst kan niet worden gewijzigd tenzij het bedrijf RB auto parts schriftelijk of per e-mail aanvaardt om deze te wijzigen.

De informatie opgenomen in reclamewerken, brochures en elk ander geschreven document rechtstreeks aangeleverd door de agenten of werknemers van het bedrijf RB auto onderdelen en/of verspreid of gecommuniceerd op welke wijze dan ook en voornamelijk via internet vormen een uitnodiging tot onderhandelingen en hebben geen contractuele waarde.

1. Precontractuele informatie

De Klant wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de op de Website te koop aangeboden Producten nieuw zijn, conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn.
Het Bedrijf verkoopt geen tweedehands Producten via de Website.

Door de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aan te kruisen erkent de Klant:

       volledige beslissingsbevoegdheid te hebben of te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon alvorens een bestelling te plaatsen bij het bedrijf RB auto onderdelen;
       kennis te hebben genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en van de essentiële kenmerken van de producten die hij bestelt; de essentiële kenmerken staan vermeld op het technische fiche van de producten op de Webwinkel rbautoparts.nl / rbautoparts.nl; in dit opzicht verduidelijkt het Bedrijf RB auto onderdelen dat de foto’s van de producten die op de website te koop worden aangeboden zo trouw mogelijk zijn, maar dat zij geen perfecte gelijkenis met de aangeboden producten kunnen garanderen; de foto’s op de Website zijn dus louter indicatief en het Bedrijf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien de Klant van mening is dat hij onvoldoende in staat is om het product dat het meest geschikt zijn voor hem te kiezen, dient hij zich te laten bijstaan door een door hem gekozen adviseur. In elk geval heeft de Klant de mogelijkheid om per e-mail / telefoon contact op te nemen met het Bedrijf RB auto onderdelen teneinde bijkomende informatie te verkrijgen over de producten die op de Webwinkel staan.

2. Bestelling

2.1. Opname van de bestelling

De klant kan zijn bestelling enkel via de webwinkel ( wij verkopen niet via telefon)

Het bedrijf RB auto onderdelen wenst de klant erop te wijzen dat de online Bestelling via de Website beveiligd is.
Het Bedrijf wenst de Klant er tevens op te wijzen dat wanneer, ingeval van online Bestelling via de Website, gegevens verkeerd of onvolledig worden ingetikt (vooral het adres van de bestemmeling) dit kan leiden tot fouten in de uitvoering van de Bestelling (voornamelijk in de levering) waarvoor het bedrijf RB auto onderdelen in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

De Klant dient aandachtig na te gaan of de volgende gegevens correct zijn: bestelde Producten, bestelde hoeveelheid en leveringsadres van de Bestelling.

2.2. Bestellingsbevestiging

Indien het bedrijf de bestelling aanvaardt, maakt zij die aanvaarding bekend door het verzenden van een bestellingsbevestiging naar het e-mailadres van de klant.

Het bedrijf RB auto onderdelen behoudt zich het recht voor om, met wettige reden, de bestelling van een klant te weigeren, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.

2.3. Annulering van de Bestelling

2.3.1 Annulering van de Bestelling door het Bedrijf

Een Bestelling kan ten alle tijden door het Bedrijf worden geannuleerd ingeval van :

       onbeschikbaarheid van het Product(en) en/of onmogelijkheid tot levering van de Dienst(en) waarvoor een dienstorder werd geplaatst;
       gebrek aan betaling door de Klant van de Prijs van de Bestelling binnen de toegestane termijn, zoals hierna vermeld in artikel 4.1;
       overmacht (i.e. onvoorziene vertraging in de leveringen of foutieve leveringen door de leveranciers).

Onbeschikbaarheid van het (de) bestelde Product(en)
Hoewel het Bedrijf alles in het werk stelt om de Producten vermeld op de Bestellingsbevestiging te leveren, kan het echter gebeuren dat bestelde Producten of Diensten niet aan de Klant geleverd kunnen worden omdat, bijvoorbeeld, grote schommelingen in de stock niet toelaten om de absolute beschikbaarheid ervan te garanderen.

2.3.2       Annulering van de Bestelling door de Klant

Een bestelling kan door de klant worden geannuleerd ingeval van:

       vertraging in de levering van het product die door de klant werd besteld zoals hierna aangegeven in artikel 5.2;
       transportschadegevallen of indien het aantal geleverde Producten niet overeenkomt, vastgesteld overeenkomstig de voorwaarden hierna vermeld in artikel 5.5;
         de product die aan de klant werd geleverd kwalitatief niet overeenstem, zoals vereist in artikel 5.6;
       de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zoals hierna aangegeven in artikel 6.1 of ingeval van vergissing bij het   bestelde Product door de klant.

2.4. Gevolgen van de annulering van de bestelling

Ingeval van annulering van de bestelling omwille van redenen uiteengezet in boven genoemde artikelen 2.3.1 en 2.3.2:

       de betalingen die reeds werden uitgevoerd door de Klant en die werden ontvangen door het Bedrijf zullen hem worden terugbetaald op de bankrekening van de klant, via overschrijving of contante bij ophalen en terughalen, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding, conform de wettelijke bepalingen die binnen de Benelux landen van toepassing zijn, binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen volgend op de dag waarop de Klant zijn Bestelling heeft doorgegeven;
       de terugzendkosten en wisselen kosten zijn voor rekening van de Klant overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hierna vermeld.

3. Prijs

3.1. Catalogusprijs

De verkoopprijs van een product of dienst wordt vrij bepaald door het bedrijf RB auto onderdelen; deze prijzen kunnen ten alle tijden variëren. Het Bedrijf probeert de prijsschommelingen van de te koop aangeboden producten en diensten zo spoedig mogelijk op te vangen, door de referenties op de Website zo vaak mogelijk te updaten.

In elk geval zal de Prijs die op het ogenblik van de Bestelling van kracht is, de Prijs zijn die aan de Klant gefactureerd wordt.

Alle prijzen worden vermeld op de Website en worden uitgedrukt in euro, met inbegrip van alle taksen, maar zijn exclusief verzendingskosten.

3.2. Facturen

De totale prijs van de bestelling, bestaande uit de bijkomende leveringskosten waarnaar respectievelijk in artikel 3.1 wordt verwezen, zal worden opgenomen op de factuur die door het bedrijf RB auto onderdelen wordt opgemaakt na bevestiging van de Bestelling. De factuur zal aan de Klant ter beschikking worden gesteld via de Website, via zijn persoonlijke rekening en op e-mail adres.

4. Betaling van de Producten en/of Diensten

4.1. Betalingsmodaliteiten

De Klant kan de Producten betalen volgens de modaliteiten opgenomen onder de rubriek «betalingsmogelijkheden» vermeld op de Webwinkel, i.e., via   PayPal, overschrijving, IDEAL en Bancontact/Mister Cash. De Klant dient de betaling in euro te voldoen.
De online betaling wordt beveiligd door Mollie BV, een organisatie gespecialiseerd in beveiligde online transacties.

Bij de opgave van de bestelling dient de klant aan het bedrijf te garanderen dat hij over de eventueel nodige toestemming beschikt om de betaalwijze te gebruiken.

Indien de Klant via overschrijving betaalt, zullen het Producten en de Diensten maar worden geleverd of uitgevoerd na ontvangst van de betaling.

Het bedrijf RB auto onderdelen behoudt zich het recht voor om bij elke betaling een fotokopie te vragen van de identiteitskaart en een bewijs van adres van de koper.

Om fraude op internet tegen te gaan, kan informatie over bestellingen ter controle aan een derde worden verstrekt.

Alle betalingen die op de website worden uitgevoerd, worden getoetst en gecontroleerd. Teneinde vertragingen ingevolge deze controles te vermijden, raadt het Bedrijf de Klant aan volgende gegevens te verstrekken bij zijn Bestelling:

       E-mailadres
       Telefoonnummer van elk opgegeven adres

Indien noodzakelijk kunnen bijkomende inlichtingen worden gevraagd of zelfs geëist van de klant teneinde zijn bestelling te valideren.

Ingeval van risico op niet-betaling van een transactie behoudt het bedrijf RB auto onderdelen zich het recht voor om geen gevolg te geven aan de bestelling.


5. Levering van de producten of diensten

5.1. Leveringsplaats


De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij bij de Bestelling opgeeft: ingeval van vergissing bij het ingeven van de adresgegevens van de bestemmeling van de levering, kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor het onmogelijk kunnen leveren van het producten

Na betaling van de Bestelling kunnen wijzigingen in het leveringsadres van het Producten of Diensten niet meer worden aanvaard. De Klant kan echter wel, op eigen risico, aan de Bezorger vragen om het leveringsadres te wijzigen. In dat geval kan het bedrijf RB auto onderdelen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen bij de levering of voor verlies van het pakket door de bezorger.

5.2. Levertermijn

Het   producten of Diensten worden gewoonlijk geleverd en/of uitgevoerd binnen een termijn van 1 tot 6werkdagen vanaf de Bestelling (met uitzondering van weekends en feestdagen, met uitzondering van producten die niet op voorraad hebben en orde is overeengekomen tussen Bedrijf RB auto-onderdelen en de klant ). De termijn kan aanzienlijk langer zijn voor moeilijk bereikbare gebieden. Het tijdsbestek tussen het opgeven van de Bestelling en de eerste levering door de Bezorger op het adres door de Klant opgegeven wordt bepaald door 2 factoren:

a. de voorbereidingstijd ( tot 24h) = betaling, voorbereiding en verzorging van de bestelling door de Bezorger.
b. de leveringstijd van uw bestelling door de Bezorger ( tot 24 h). De Klant ontvangt een e-mail wanneer zijn bestelling bij ons vertrekt.

De data van levering en verzending zijn louter indicatief en brengen geen contractuele verplichtingen met zich mee.
Ingeval van een uitzonderlijke vertraging bij de verzending, zal de Klant daarover in elk geval een e-mail ontvangen.

5.3. Gedeeltelijke levering

Wanneer een Klant meerdere Producten of Diensten heeft besteld, kunnen, ingeval van onbeschikbaarheid van één of meerdere Producten op datum van verzending van de Bestelling, enkel de Producten worden geleverd die op deze datum beschikbaar zijn.

In dat geval zal het Bedrijf de prijs van het Product of de Dienst dat/die niet werd geleverd, terugbetalen.

5.4. Overdracht van risico

De overdracht van risico aan de Klant geschiedt op het tijdstip van de levering van de Producten.


5.5. Ontvangst van de Producten

De levering zal worden uitgevoerd door een Bezorger, als bewijs van levering zal een papieren of elektronische ontvangstbon, de Leveringsbon genaamd, door de Klant en/of de bestemmeling aangeduid door de Klant, ondertekend worden.

Ingeval van transportschadegevallen, indien het   geleverde Producten/Diensten niet overeenstem(t)men met de Bestelling, of ingeval van een vergissing door de Klant die op voorhand ter kennis werd gebracht van het Bedrijf RB auto onderdelen overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 6.3, is de bestemmeling gehouden, bij ontvangst, zijn voorbehoud rechtstreeks op de leveringsbon te verduidelijken.

Hiertoe dient de Klant de inhoud, de juistheid en de staat van het   Producten bij levering te controleren.

Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Klant, of zijn gemachtigde, de leveringsbon van de Bezorger ondertekent.

Indien de Klant een voorbehoud maakt, dient hij de levering verplicht te weigeren en dient hij van de Bezorger te eisen dat die het   Producten onmiddellijk terugneemt, daar hij vooraf de naleving van de terugnamevoorwaarden vermeld onder artikel 6.4 c) voor het Producten heeft gecontroleerd.

Bij gebreke aan een voorbehoud vermeld op de Leveringsbon zal een klacht van de Klant niet door het bedrijf RB auto onderdelen worden aanvaard indien een verkeerd aantal Producten werd geleverd of ingeval van zichtbare gebreken aan het geleverde Producten.

Latere klachten zijn enkel mogelijk ingeval van een gebrek aan conformiteit in de aard van het geleverde Producten, deze klachten dienen te gebeuren overeenkomstig artikel 5.6 of als wettelijke garantie bij verborgen gebreken opgenomen onder artikel 8.

Wanneer de klant het bestelde producten weigert bij de levering, kan dit als ongerechtvaardigd worden beschouwd indien de Klant het bestaan van de afwijkingen aangeduid op de Leveringsbon niet kan aantonen. Ingeval van een ongerechtvaardigde weigering van het (de) Product(en) kan het Bedrijf een forfaitaire vergoeding eisen van € 29 T.P.B. per afzonderlijk Product geleverd in Nederland.

Indien het Bedrijf de afwijkingen daadwerkelijk vaststelt, zal de Bestelling van de Klant geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 van kracht zijn, met uitzondering daarvan dat de Klant geen terugzendkosten moet betalen met betrekking tot de onmiddellijke terugname van het   Product door de Bezorger.

De klant dient een nieuwe bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

5.6. Klachten

Als de geleverde producten niet overeenstemmen met wat de klant besteld heeft (verkeerde referentie),dient de klant dit, als hij het niet op de leverbon heeft aangegeven, per mail RB auto onderdelen door te geven. Dit dient binnen 15 (vijftien) dagen na leverdatum te gebeuren, anders zal de klacht niet geaccepteerd worden. Bij het doorgeven van de klacht dient de klant de volgende informatie te vermelden:

       Bestellingnummer;
       Referentie(s) en aantal geleverde Producten;
       Referentie(s) van de ontvangen Producten;
       Exacte reden van de klacht.

Indien het Bedrijf het gebrek aan conformiteit daadwerkelijk vaststelt, zal de Bestelling van de Klant geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 en 6.2 van kracht zijn.

De Klant dient een nieuwe Bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

6. Recht van de Klant om de Producten terug te zenden

6.1. Herroepingsrecht

Indien de Klant een niet-professionele consument is en hij niet tevreden is over één van de aangekochte Producten of Diensten, kan hij, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving in het land van levering (Nederland Belgie), het   Producten terugzenden of de bestelling van de Dienst in kwestie annuleren indien hij contact opneemt met het Bedrijf, uitsluitend per e-mail, binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de levering van het Producten (handtekening op de gedateerde Leveringsbon geldt als datum van levering).

Mits naleving van bovenvermelde termijn van 21 (vijftien) Werkdagen, zal de Klant vergoed worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf leveringsdatum van het   Producten of van het afsluiten van de bestelling van de Diensten in kwestie. De klant kan het uitschrijf via e-mail.

De terugzendkosten (vervoer) ten bedrage van een forfaitair bedrag van € 6.95(Nederland) 9,50 of 13,50 (belgie) (vervoer) voor het (de) teruggezonden Producten zullen in aftrek worden genomen van de vergoeding voor de Producten.

De vergoeding van het bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden producten zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het teruggezonden producten door het bedrijf   RB auto onderdelen werden gecontroleerd en volledig en in goede staat werden bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen).6.2. Terugzending van Producten wegens niet-conformiteit uit hoofde van de aard van de Producten

Ingeval van niet-conformiteit uit hoofde van de aard van het bestelde Producten en/of Diensten bij de levering, kan de Klant, wanneer hij zijn klacht aan het bedrijf RB auto onderdelen heeft overgemaakt overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 5.6, deze terugzenden aan het Bedrijf indien hij daarvoor de toestemming heeft gekregen volgens de voorwaarden onder artikel 5.6.

Indien de klacht van de Klant gegrond is, zullen geen terugzendkosten worden aangerekend voor het bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden Producten. De vergoeding van de terugzendkosten zal geschieden nadat de Klant een schriftelijk bewijsstuk heeft voorgelegd.

6.3. Terugzending van de Producten ingeval van vergissing bij Bestelling door de Klant

Ingeval van vergissing bij de Bestelling (referentie, bestemming, merk, hoeveelheid, adressen) dient de Klant contact op te nemen met het bedrijf RB auto onderdelen via e-mail , ten laatste één uur na ontvangst van de Bestellingsbevestiging, teneinde de onmiddellijke annulering van zijn Bestelling te vragen. De annulering van de Bestelling kan, in voorkomend geval, leiden tot de gevolgen beschreven in artikel 2.4, meer bepaald:
a. in het geval dat de verzending van het Producten reeds werd voorbereid of de Diensten werden uitgevoerd op het ogenblik dat het bedrijf het verzoek tot annulering van de Klant ontvangt, kan deze laatste niet anders dan de levering van het Producten of de Diensten te weigeren door aan de Bezorger te vragen de Bestelling onmiddellijk terug te zenden en door op de Leveringbon « geweigerd » te vermelden, zonder deze bon te ondertekenen.
b. de vergoeding van het bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden Producten zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het teruggezonden Producten door het bedrijf RB auto onderdelen werden gecontroleerd en volledig en in goede staat werden bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen).

Met het product worden zowel het product als de verpakking ervan bedoeld. De verpakking mag in geen geval gescheurd, bevuild of beschreven worden.
Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggezonden, behoudt rbautoparts.nl / rbautoparts.be zich het recht voor om de vergoeding te weigeren of om een vermindering tot 70% op de verkoopprijs van het product toe te passen.
In het geval dat de Klant niet vergoed wordt of indien een vermindering wordt toegepast, zal de Klant hierover uitleg ontvangen via e-mail.

De Klant dient een nieuwe Bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.
6.4. Voorwaarden voor het terugzenden van de Producten

Opdat het Bedrijf RB auto onderdelen het teruggezonden Producten zou aanvaarden dient de klant de volgende stappen te ondernemen:

a. contact opnemen met RB auto onderdelen   per mail via zijn klant account   voor een vervoerbon te krijgen.
b. het volledige en niet-beschadigde product terug in zijn oorspronkelijke verpakking stoppen.
c. de originele verpakking in een beschermende verpakking stoppen.
d. contact opnemen met de bezorger van RB auto onderdelen om het pakket te komen ophalen(Ophalen alleen op afspraak, om op het afgesproken uur! Bedrijf Rb auto onderdelen   behoudt het recht voor om de vergadering zonder het informeren van een klant te annuleren als de klant niet aanwezig is op een aangewezen plaats zal worden op het afgesproken uur + 15 minuten (zonder informeren onderneming RB auto oderdelen over   laat komen) De mogelijkheid om persoonlijk te ontvangen is   in een dergelijke situatie uitgesloten, Remains na de tenlastelegging (verzendkosten) ontvangst via post).

e. het pakket enerzijds en de vervoerbon anderzijds aan de bezorger teruggeven.

Het volgen van deze stappen laat toe dat het producten zo snel mogelijk en in goede staat de juiste bestemming bereik(t)(en). Indien de Klant deze stappen niet volgt, is het mogelijk dat het teruggezonden producten bij ontvangst niet worden aanvaard.

Het bedrijf RB auto onderdelen behoudt zich het recht voor om elk product dat niet conform de regels werd teruggezonden, te weigeren.

7 Garantie

7.1. Algemeen

De producten die door het bedrijf RB auto onderdelen worden aangeboden zijn conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn

De producten die door het bedrijf RB auto onderdelenworden verkocht mogen slechts worden gemonteerd op voertuigen of systemen aanbevolen door de constructeur of fabrikant of door een bevoegd persoon en enkel op zijn verantwoordelijkheid. Het bedrijf RB auto onderdelen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde montage of het gebruik van een product dat niet is aangepast voor een bepaald voertuig.


7.2. Fabrieksgarantie

Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie van doorgaans een jaar. Ingeval een product tijdens de garantieperiode defect raakt, worden de herstellingen verzekerd door de RB auto onderdelen in kwestie. De verzendingskosten van het product naar de bedrijf RB auto onderdelen zijn ten laste van de Klant.

7.3. Garantie voor verborgen gebreken

Overeenkomstig de wetgeving inzake garantie voor verborgen gebreken van toepassing in de Benelux geniet de Klant een wettelijke garantie voor verborgen gebreken. Enkel de Producten met een erkend verborgen gebrek kunnen het voorwerp uitmaken van een terugzending naar het bedrijf RB auto onderdelen omwille van deze reden.

Wanneer een Klant aangeeft dat een Product dat door het Bedrijf werd geleverd een verborgen gebrek heeft, dient hij het bewijs daarvan bij te brengen.

Zodoende dient de Klant een deskundigenonderzoek te vragen bij een erkend deskundige opdat die het verborgen gebrek zou bevestigen. Indien het deskundigenonderzoek aantoont dat een verborgen gebrek aanwezig is, dient het document dat dit aantoont zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt aan de klantendienst van het bedrijf RB auto onderdelen.

Bij ontvangst van dit document zullen het nummer van de toestemming voor terugzending en de te volgen procedure voor het terugzenden van het product door de klantendienst van het bedrijf RB auto onderdelen worden medegedeeld. De terugzendkosten voor het product zijn ten laste van het bedrijf.
Het bedrijf RB auto onderdelen zal de terugzending van het Product goedkeuren nadat het verborgen gebrek door de diensten van het Bedrijf werd vastgesteld. Zodra de terugzending door de diensten van het Bedrijf werd goedgekeurd, zal de aankoopprijs van het Product worden vergoed.

7.4. Uitsluiting van Garantie

De garantie is toepassing op producten gemarkeerd "12 maanden garantie" in de productbeschrijving

De garantie is niet toepassing
       afwijkend of foutief gebruik van de producten;
       gebreken en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het product niet bestemd is (competitie …);
       gebreken en gevolgen te wijten aan een uitwendige oorzaak.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Indien de Klant een niet-professionele consument is, kan niets in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden de aansprakelijkheid van het bedrijf RB auto onderdelen   beperken of uitsluiten met betrekking tot het niet-nakomen van één van zijn verplichtingen krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde.

8.2. Indien de Klant een professionele consument is :


1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden beschrijven het geheel van verplichtingen en aansprakelijkheden van het bedrijf met betrekking tot de levering van producten en de uitvoering van Diensten;
2. De enige verplichtingen en garanties die aan het Bedrijf zijn opgelegd, zijn deze die uitdrukkelijk in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, met uitsluiting van alle andere garanties en/of verplichtingen;
3. Het bedrijf RB auto onderdelen sluit hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de producten of diensten die eventueel op grond van een wettelijke bepaling (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst. In het bijzonder is het bedrijf RB auto onderdelen er niet verantwoordelijk voor dat de producten geschikt zijn voor de doeleinden van de klant.8.3. Het bedrijf RB auto onderdelen   is niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, winst, contracten, gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit een onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid).

De totale aansprakelijkheid van het bedrijf RB auto onderdelen - ongeacht waaruit zij voortvloeit - is beperkt tot het bedrag dat de Klant voor de betreffende Producten en/of Diensten betaald heeft.

9. Overmacht

Zullen worden beschouwd als overmacht: oorlogstoestanden, lock-out, opstanden, stakingen, staatsgrepen, natuurrampen, en meer algemeen alle gevallen die door de rechtspraak van Nederlandse rechtbanken en hoven werden erkend met betrekking tot het onvoorziene, onweerstaanbare en uitwendige karakter van deze gebeurtenissen.

Het bedrijf RB auto onderdelen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van overmacht en deze omstandigheden het bedrijf RB auto onderdelen redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.10. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de huidige voorwaarden of het vervolg ervan zullen uitsluitend onderworpen worden aan:

       de bevoegdheid van de rechtbanken van gemeen recht in het land van levering indien de Klant geen handelaar is.
       de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Amsterdam (Nederland) indien de Klant een handelaar is.

11. Algemene bepalingen

11.1. De bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen het bedrijf RB Auto onderdelen   en de Klant (hierna de « Overeenkomst ») gelet op de doelstelling ervan en vervangt en annuleert elke verklaring, onderhandeling, verbintenis, mondelinge of schriftelijke mededeling, aanvaarding, afspraak en voorafgaand akkoord tussen Partijen met betrekking tot de bepalingen die in deze overeenkomst worden voorzien of van toepassing zijn.

11.2. Indien door één der partijen wordt nagelaten enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen.

11.3. Indien om het even welke bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of onafdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling ongeschreven geacht worden zonder daarbij te raken aan de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen.

11.4. Iedere wijziging van de Overeenkomst moet schriftelijk in een aanhangsel worden opgenomen middels gemeenschappelijk akkoord van de Partijen.


12. Bescherming van persoonsgegevens

Door zijn bestelling te plaatsen verklaart de klant zich ermee akkoord dat het bedrijf   RB auto onderdelen de gegevens die via de Bestelling werden verzameld, mag opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde de Bestelling te kunnen verwerken. Bepaalde informatie kan worden overgemaakt aan Bedrijven die instaan voor de levering van de Producten. Wanneer de Klant de bestelde Producten betaalt, zullen bepaalde gegevens die hij verstrekt, worden overgemaakt aan de bedrijven die instaan voor deze betaling.

De Klant geeft het bedrijf RB auto onderdelen toestemming om hem via e-mail commerciële boodschappen te sturen met betrekking tot Producten en Diensten van het bedrijf RB auto onderdelen.

Bescherming van uw e-mailadres:
RB auto onderdelen geeft uw e-mailadres niet door aan derden. Het zal alleen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden tussen het bedrijf en de klant. Deze communicatie bevat het versturen van onze Nieuwsbrief en e-mails met betrekking tot uw bestelling. Indien u zich geabonneerd heeft op de Nieuwsbrieven van onze partners zult u die eveneens op het aangegeven e-mailadres ontvangen. Alle e-mails van RB auto onderdelen bevatten onderaan een link om het verzenden te stoppen. U kunt het abonnement op de Nieuwsbrief opzeggen via info@rbautoparts.nl. Dit kan tevens schriftelijk naar het volgende adres: Grote Hout of Koningsweg 279     1951GX Velsen-Noord

RB Auto onderdelen   Grote Hout of Koningsweg 279     1951 GX  Velsen-Noord tel. 0685530137 KvK:63213966   btw nr.NL785162239B01 

Privacyverklaring RB Auto Onderdelen
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. RB Auto Onderdelen (rbautoparts.nl rbautoparts.be) . acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

RB Auto Onderdelen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-02-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• Naam en Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres

Registreren
 Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. (koeriers bedrijven)

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• per e-mail


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert


Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal five jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
RB auto onderdelen
Grote Hout of Koningsweg 279 1951GX Velsen Noord

e-mail: info@rbautoparts.nl
e-mail 2: rbautoonderdelen@gmai.com

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook . Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Cookiepolicy - Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Advertentienetwerken
Wij maken geen gebruik van advertentienetwerken.

Loading...